Melding Vermoeden Misstand

De ombudsman is door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam aangewezen als extern meldpunt voor Rotterdamse ambtenaren in het kader van de Regeling Melding Vermoeden Misstand.

Integriteitsschendingen zijn bijvoorbeeld:

  • belangenverstrengeling;
  • misbruik van bevoegdheden of positie;
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie;
  • (strafbare) misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen.

In de Regeling is het hoofd van dienst (d.w.z. de concerndirecteuren en de gemeentesecretaris als algemeen directeur en hoofd bestuursdienst) aangewezen als eerst verantwoordelijke voor een onderzoek naar de melding van een vermoeden van een misstand. Een ambtenaar kan een misstand ook melden bij de vertrouwenspersoon misstand en integriteit binnen zijn organisatieonderdeel.

Als melding aan deze personen niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de melding over de directeur zelf gaat, als het de ambtenaar niet gelukt is de melding te laten onderzoeken of als hij geen reactie krijgt op de melding) dan kan de ombudsman de melding direct onderzoeken.

Dat wil zeggen dat een ambtenaar de gemeentelijke ombudsman in principe pas kan benaderen, nadat zijn melding door een dienst of deelgemeente is afgehandeld. Op de website van de gemeente Rotterdam staat hoe dat in zijn werk gaat.

Hoe melden?
Een Rotterdamse gemeenteambtenaar kan een misstand rechtstreeks melden aan de gemeentelijke ombudsman, mr. Anne Mieke Zwaneveld. Zij is bereikbaar
•             via het (algemene) telefoonnummer 010 411 16 00 op werkdagen tussen 09-12u en
•             per e-mail via het adres am.zwaneveld@ombudsmanrotterdam.nl.

Binnen het bureau van de ombudsman is mr. Mathilde van den Hoogen aanspreekpunt voor vermoedens van misstanden. Zij  is bereikbaar
•             op werkdagen via telefoonnummer 010 241 84 90 en
•             per email via m.vandenhoogen@ombudsmanrotterdam.nl.

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting