Rapporten van onderzoeken naar klachten

Op deze pagina vindt u een selectie van rapporten van onderzoeken van de gemeentelijke ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers of bedrijven. U kunt de rapporten in pdf-formaat bekijken of downloaden. Klik hiervoor op de aangegeven documenten.

Drempels op de weg naar de juiste informatie

Capelle aan den IJssel 4 november 2021

(dossier 9224)

De heer H. wil wegens lichamelijke klachten verkeersdrempels mijden. Dan legt de gemeente zulke drempels aan op de route die hij daarom altijd neemt. De heer H. wil dat de drempels verwijderd worden maar de gemeente Capelle aan den IJssel wil de drempels in het algemeen belang handhaven. De heer H. correspondeert hierover, met het college en de gemeenteraad, maar krijgt niet altijd antwoord en antwoorden die hi wel krijgt zijn niet altijd juist. De ombudsman oordeelt dat de gemeente niet transparant is geweest naar de heer H. De gemeente informeerde de heer H. niet goed over procedures en mogelijkheden zijn onvrede met het college en de raad te delen. Hij had een reactie namens de raad moeten krijgen.

Horeca in het park: niet voor iedereen feest…

Rotterdam 28 oktober 2021

(dossier 10114)

De gemeente en een ondernemer maken plannen voor een brasserie in Park16Hoven. Die mag 500m2 groot zijn met ruim 40 parkeerplaatsen. De brasserie is gepland binnen 100 meter van huizen en kan een vergunning krijgen om in het weekend tot in de nacht muziek te spelen. Bewoners vinden dit niet passen in het Park en vrezen overlast. Zij vechten de plannen aan via bezwaar- en beroepsprocedures. Mevrouw C. dient ook een klacht in bij de gemeentelijke ombudsman. Zij  vindt dat de gemeente niet luistert, niet reageert op bezwaren, geen goede uitleg geeft over de mogelijkheden bezwaar te maken en haar blokkeert op de Facebookpagina van het park. De gemeente legt ook niet uit waarom zij afwijkt van het advies van de Gebiedscommissie.

De gemeente komt tijdens het onderzoek door de ombudsman aan een aantal klachten tegemoet. De ombudsman oordeelt desondanks dat de gemeente de bewoners niet goed heeft voorgelicht over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het Horecagebiedsplan. Dat is in strijd met het behoorlijkheidsvereiste ‘goede informatieverstrekking’. De ombudsman doet aanbevelingen aan de gemeente. Stel een duidelijk participatietraject voor de omwonenden vast, informeer de participerende bewoners goed en leg in het besluit uit wat met de inbreng van bewoners is gedaan. De ombudsman vindt de gemeentelijke reactie op de aanbevelingen niet concreet en gaat monitoren hoe de gemeente ze gaat uitvoeren.

Hoe duur is onderverhuur?

Rotterdam 25 oktober 2021

(dossier 10927)

De heer M. huurt een kavel van de gemeente op het Recreatieoord Hoek van Holland. Hij wil zijn huisje dat hier op staat voor een paar weken verhuren en daarmee het kavel onderverhuren. Daarvoor is volgens de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement toestemming van de gemeente nodig. Er staat niet dat de onderverhuurder hiervoor kosten moet betalen maar die brengt de gemeente wel in rekening. De heer M. is het er niet mee eens. Hij komt er met de gemeente niet uit en komt naar de ombudsman. Die onderzoekt zijn klacht en oordeelt dat deze gegrond is. De gemeente blijft ter uitleg waarom de heer M. kosten moet betalen verwijzen naar bepalingen waar niet in staat dat er kosten zijn verschuldigd. De ombudsman oordeelt dat dit in strijd is met het behoorlijkheidsvereiste van goede motivering.

Behoorlijk maar niet goed uitgelegd

Rotterdam 4 augustus 2021

(dossier 8375)

De heer A. wil in gesprek met de sociaal raadslieden nadat een verwijzing niet goed is gelopen. Naar aanleiding daarvan nodigt het wijkteam hem uit voor een gesprek op een politiebureau. De gemeente vindt dit nodig omdat medewerkers zich niet veilig voelden en om de voorwaarden te bespreken waaronder de dienstverlening van de gemeente aan de heer A. door kan blijven gaan. De heer A. begrijpt niet waarom hij op het politiebureau moet komen en waarom hij niet met de sociale raadslieden kan spreken. Daarna ontstaan nog eens problemen met de beveiliging bij een Vraagwijzer.

De ombudsman stelt onderzoek in. De uitkomst is dat de gemeente de dienstverlening aan de heer A. niet heeft willen onderbreken maar hier wel duidelijke afspraken over wilde maken. Dat is onder de omstandigheden niet onredelijk. Wel had de gemeente dit beter moeten uitleggen aan de heer A. Ook had de gemeente intern beter moeten communiceren zodat alle betrokken afdelingen op de hoogte waren van de situatie en van de voorwaarden voor dienstverlening aan de heer A.

Kijken waar niet gekeken mag worden

Rotterdam 1 juli 2021

(dossier 9241)

De heer B., juridisch adviseur, heeft een cliënt die een naheffing parkeergeld heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam. Op die naheffing staat een burgerservice nummer (Bsn). Daarom wil de heer B. weten welke systemen de gemeente voor het sturen van de naheffing heeft geraadpleegd. Eerst reageert de gemeente niet, daarna volgt wel een reactie maar de heer B. ziet hier geen antwoord op zijn vragen in. De heer B. komt naar de ombudsman die onderzoek instelt. Daaruit blijkt dat de gemeente informatie heeft ingezien die zij als exploitant van een parkeergarage niet mag inzien. Dit is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gemeente erkent de fout en zegt toe dit niet meer te zullen doen.

Een woordenwisseling zonder gevaar maar met gevolg

Rotterdam 1 juli 2021

(dossier 9857)

De heer J. dreigt met Kerst zonder geld te zitten en daarom is er in december 2019 een spoedafspraak over de aanvraag van een bijstandsuitkering gemaakt. De heer J. is op tijd aanwezig maar het lijkt alsof hij wordt overgeslagen. Als hij vraagt naar het waarom ontstaat discussie. De beveiliging vraagt hem te vertrekken en dat doet de heer J. nadat hij per telefoon een klacht heeft ingediend. De gemeente vindt dat hij de veiligheid in gevaar bracht en schort de behandeling van de aanvraag op tot een ordegesprek heeft plaatsgevonden. Daardoor zit de heer J. met kerst zonder geld. De gemeente geeft bij de behandeling van zijn klacht aan dat de heer J. door de politie uit het gebouw is gezet. De heer J. ontkent dat sprake was van gevaar voor de veiligheid en verklaart dat hij zelf en zonder dat daar politie bij was het gebouw heeft verlaten.

Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat de heer J. inderdaad zelf is vertrokken. Omdat de heer J. zonder geld zat, op tijd op de afspraak was gekomen en hoorde dat een nieuwe afspraak pas na 2 weken mogelijk was, is begrijpelijk dat de heer J. uitleg heeft gevraagd toen degene met een nummer na hem eerst werd geholpen. Dat er hierbij een discussie is ontstaan – al was die mogelijk vervelend van toon – maakt nog niet dat de veiligheid in gevaar is gekomen. De ombudsman oordeelt dat de klachten van de heer J. gegrond zijn. Het is niet evenredig zijn aanvraag op te schorten vanwege bellen en discussiëren in de openbare ruimte. Hij doet aanbevelingen aan de gemeente. Die gaan over informatie aan medewerkers over de uitvoering van protocollen en aan inwoners over de betekenis van brieven en maatregelen.

Van recreant tot participant

Rotterdam 1 juli 2021

(dossier 11984)

Begin november 2020 maakt het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam bekend dat de gemeente het recreatieoord Hoek van Holland wil verkopen. Deze aankondiging leidt tot veel onrust onder de recreanten. 130 bewoners dienen een klacht in bij de ombudsman. Op basis van zijn onderzoek concludeert de ombudsman dat het college niet behoorlijk is omgegaan met de bewoners van het recreatieoord. Het college had de bewoners beter en eerder moeten informeren over zijn plannen, de belangen van de bewoners moeten inventariseren vóórdat het een besluit nam en moeten onderzoeken of er ook andere mogelijkheden waren dan verkoop. De ombudsman geeft aanbevelingen hoe het college belanghebbenden kan betrekken bij de voorbereiding van een besluit.

Een onderzoek dat binnen komt

Rotterdam 26 mei 2021

(dossier 8288)

De unit Bijzonder Onderzoek (uBO) van de gemeente Rotterdam onderzocht de bijstandsuitkering van mevrouw Y. De ombudsman vindt dat de gemeente mevrouw Y. daarbij niet behoorlijk heeft behandeld. Zo gaf de gemeente bij een onaangekondigd huisbezoek mevrouw Y. niet genoeg informatie. Verder zijn de belangen van haar jonge kinderen niet meegewogen bij de keuze van het tijdstip en de duur van het bezoek. In de woning zijn veel foto’s gemaakt, waaronder van medische gegevens van mevrouw Y. Het is niet duidelijk waarom deze zeer privacygevoelige informatie voor het onderzoek nodig was en in het dossier is opgenomen. De ombudsman ziet dat de gemeente geen rekening heeft gehouden met de medische gesteldheid van mevrouw bij het uitvoeren van de lange gesprekken die volgden op het huisbezoek. Tijdens een van die gesprekken werd mevrouw Y. onwel. De ombudsman oordeelt dat het niet integer is dat hiervan een foto is gemaakt en dat die in het onderzoekdossier is opgenomen.

Ingetrokken uitnodiging

Nissewaard 30 december 2020

(dossier 8400)

De heer B. ziet graag dat de gemeente Nissewaard anders omgaat met re-integratie van bijstandsgerechtigden. Hij kaart dit aan en het college nodigt hem uit mee te denken. Na 2 gesprekken trekt de gemeente de uitnodiging in. De heer B. vraagt aandacht voor deze gang van zaken in een vergadering van de Raadscommissie Sociaal domein. De wethouder geeft dan aan dat de intrekking is gebeurd omdat er geen vertrouwen meer is. De heer B. wil dat de gemeente de uitspraak intrekt dat hij onbetrouwbaar is, dat wil de gemeente niet. Ze geeft later wel aan dat er nog meer redenen waren om niet meer met de heer B. te praten. Die redenen waren de heer B. toen de uitnodiging werd ingetrokken nog niet bekend. De ombudsman vindt dat de gemeente een uitnodiging om mee te praten op zich kan intrekken. Daar moet een goede reden voor zijn en alle redenen moeten ook direct aan betrokkene worden verteld. Dat kan niet pas later, bij de behandeling van een klacht.

Lawaai van een brug

Nissewaard 29 december 2020

(dossier 0594)

De heer L. ervaart geluidsoverlast van een bij zijn woning aangelegde brug. De gemeente reageert op zijn klacht door onderzoek aan te kondigen. Veel later zegt de gemeente geen maatregelen te nemen. Het blijkt dat geen technisch onderzoek is gedaan. De de ombudsman laat zulk onderzoek alsnog uitvoeren en dat toont aan dat de normen van het Activiteitenbesluit soms worden overschreden. Die norm geldt volgens de gemeente niet voor verkeersgeluid, daar heeft ze ook geen norm voor vastgesteld. Maar geluidsoverlast is geluidsoverlast. Als voor een bepaalde bron van die overlast een gerichte norm ontbreekt, moet aangesloten worden bij een ander objectieve norm. De ombudsman vindt dat de gemeente hier te laat heeft beslist en beter onderzoek naar de geluidsoverlast had moeten doen.

Annulering kinderopvang zonder overleg

Rotterdam 21 december 2020

(dossier 7078)

Mevrouw P. wil als alleenstaande moeder meer gaan werken en een opleiding gaan volgen. Daarvoor is kinderopvang nodig. Zij neemt een optie bij een kinderdagverblijf en vraagt bemiddeling aan de gemeente. Die wil weten wat het studierooster is en welke uren mevrouw P. gaat werken. Mevrouw P. kan pas verplichtingen aangaan als de kinderopvang zeker is –  daarna zullen de werkuren en studieroosters duidelijk worden. Omdat de gemeente deze informatie nog niet heeft annuleert zij de aanvraag zonder voorafgaand overleg met mevrouw P. De ombudsman vindt dat de gemeente mevrouw P. beter had moeten uitleggen welke mogelijkheden er zijn, welke informatie ontbrak en wat hiervan het gevolg kon zijn. De ombudsman beveelt de gemeente aan een beslissing op een aanvraag voor kinderopvang beter voor te bereiden door vooraf een gesprek mogelijk te maken tussen de aanvrager en de gemeentelijke medewerkers die de beslissing nemen. De gemeente geeft aan het informatieblad kinderopvang aan te passen.

Ontbijt aan tafel

Rotterdam 10 december 2020

(dossier 8004)

Mevrouw N. woont boven een meubelzaak die niet alleen meubels verkoopt. Er is namelijk ook een koffie- en theehoek. Die laatste wordt overgenomen. Vanaf dan wordt er ontbijt  geserveerd. Soms ook als de meubelzaak zelf dicht is. Mevrouw N. heeft overlast, zij vraagt de verhuurder en de gemeente om op te treden. Wat volgt is een rondgang langs diverse gemeentelijke onderdelen en DCMR, die mevrouw N. naar elkaar verwijzen. In de tussentijd sluit de meubelzaak tijdelijk vanwege Corona, maar blijft het ontbijtdeel open. Mevrouw N. wil dat de gemeente handhaaft maar die ziet, nu de meubelzaak weer open is, geen overtreding meer. De ombudsman kan deze zienswijze van de gemeente niet volgen. Die heeft de verschillende openingstijden van winkel en ontbijtvoorziening niet meegewogen. Eerder deed de gemeente dat wel. Dat was toen reden de situatie  als tegen de regels te zien. De ombudsman beveelt de gemeente daarom aan het handhavingsverzoek opnieuw te bekijken. Verder beveelt de ombudsman ambtenaren van de gemeente aan niet op social media te reageren op berichten van bedrijven waarop zij ook toezicht houden. Zeker niet als er ook klachten over zo’n bedrijf zijn.

Beloven en beschermen

Rotterdam 30 november 2020

(dossier 9202)

Mevrouw A. en haar man leven van een bijstandsuitkering. Zij hebben ieder hun eigen werkconsulent. Mevrouw A. heeft 2 klachten. Haar eerste werkconsulent belooft haar dat ze een opleiding mag volgen. Haar nieuwe werkconsulent zegt dat dit niet zomaar kan. Uit de door de ombudsman bestudeerde stukken blijkt de opleiding echter inderdaad al aan mevrouw A. te zijn beloofd. De gemeente zal nu met haar in gesprek gaan zodat de toezegging kan worden nagekomen. Verder ziet mevrouw A. dat haar werkconsulent en die van haar man gegevens over haar en haar man uitwisselen. Zij gaf hier geen toestemming voor. De consulenten mogen alleen informatie uitwisselen als ze die niet op een andere manier kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door deze op te vragen bij mevrouw A. of haar man zelf. Als de consulenten toch informatie over de echtelieden uitwisselen, moeten ze dat vastleggen en dit laten weten aan mevrouw A. en haar man. Welke informatie hier is uitgewisseld staat hier niet duidelijk in het dossier. Mevrouw A. is ook niet actief geïnformeerd. Dat vindt de ombudsman niet behoorlijk.

Nieuwe duikers?

Krimpen aan den IJssel 20 november 2020

(dossier 6885)

De heer B. ervaart overlast en vreest gezondheidsschade door kroos in de sloot bij zijn huis. Doordat duikers zijn verzakt wordt het kroos niet afgevoerd. Hij wil dat de gemeente de duikers vervangt. De gemeente weigert dit. Er is voldoende doorvoer en vervanging kost 40.000 euro. De ombudsman vindt de weigering niet onredelijk. Het door de ombudsman geraadpleegde hoogheemraadschap ziet geen gevaar voor de gezondheid. De huidige situatie voldoet ook aan het protocol. De ombudsman vindt wel dat als de heer B. een melding doet, de gemeente voortaan moet aangeven wat hij van de gemeente mag verwachten, en wanneer.

Eerst goed kijken…

Rotterdam 19 november 2020

(dossier 9399)

De heer E. overlijdt. Niemand uit zijn omgeving meldt zich om zijn uitvaart te regelen. Volgens de wet moet de gemeente dat dan doen. De gemeente regelt niet alleen de uitvaart, maar wikkelt ook de nalatenschap af. Uit de opbrengst betaalt de gemeente een deel van de kosten. De ombudsman vindt dat de gemeente in ieder geval het Centraal Testamentenregister (CTR) had moeten raadplegen om te zien of er een testament was. Dat had ze geweten dat de heer H. de erfgenaam en executeur testamentair was. De gemeente is het met de ombudsman eens. De gemeente belooft dat zij voortaan vóór de opdracht aan een uitvaartonderneming het CTR zal raadplegen. Dan is er een kans dat de executeur de uitvaart kan regelen op de manier waarop de overledene dat had gewild.

Een gevoelig gesprek in een publieke ruimte?

Rotterdam 28 september 2020

(dossier 8006)

Mevrouw S. heeft een gevoelig gesprek met de gemeente. Mevrouw S. en de medewerker van de gemeente hebben het gesprek als onprettig ervaren. De gemeentelijke ombudsman kan niet oordelen door wie dit komt. Het gesprek was op een gemeentelijke locatie, in een betrekkelijk open ruimte. Anderen konden meeluisteren met het gesprek of er delen van opvangen. Dat schendt de privacy van mevrouw S. en de gemeentelijke ombudsman oordeelt dat de klacht van mevrouw S. hierover gegrond is.

Tussen wal en schip…

Rotterdam 17 september 2020

(dossier 6194)

Door een scheiding raakt de heer S. in de problemen en in 2014 raakt hij dakloos. Hij vraagt de gemeente om hulp. Die spreekt met de heer S. af dat zij hem zal helpen met een huis, zijn psychische problemen en zijn schulden. De heer S. vindt zelf een woning. De gemeente beëindigt daarop alle hulp aan de heer S., ook de hulp met zijn schulden. De gemeente vindt dat de heer S. succesvol is geholpen, want hij is voldoende zelfredzaam gebleken.

De heer S. is echter helemaal niet geholpen. Daardoor krijgt hij alsmaar grotere problemen. Dit heeft tot gevolg dat hij in 2018 ook zijn nieuwe huis kwijt raakt. Hij is er dan slechter aan toe dan in 2015. Ten einde raad meldt hij zich weer bij de gemeente Rotterdam. Die zegt opnieuw hulp toe, maar die komt traag op gang. De Kredietbank raakt ook nog zijn dossier kwijt. De gemeente wil de klachten van de heer S. niet behandelen omdat er geen dossier meer is en het allemaal te lang geleden is.

De ombudsman vindt dat de gemeente in 2015 had moeten controleren of de beloofde hulp aan de heer S. was gegeven en met welk resultaat. Helaas gaat hulp bij schulden niet over gemeentegrenzen heen. De gemeente Rotterdam had daarom het dossier van de heer S. warm moeten overdragen aan zijn nieuwe woongemeente. De ombudsman wil van de gemeente horen hoe zij deze aanbevelingen gaat uitvoeren.

Over zorg en onderwijs…

Rotterdam 10 juli 2020

(dossier 8361)

Er zijn kinderen die binnen het bestaande onderwijsaanbod geen plek kunnen vinden. Deze kinderen gaan niet naar school en krijgen dus geen onderwijs. Stichting Bloemfleur/Acato is een initiatief van ouders van een deel van deze thuiszitters.

Als steeds meer kinderen zich melden, vraagt Acato de gemeente om hulp. Na ruim 1,5 jaar overleg, besluit de gemeente die hulp niet te bieden. Als reden geeft de gemeente dat Acato niet binnen de bestaande regels past én de gemeente geen vertrouwen meer in Acato heeft.

De ombudsman vindt dat geen goede redenen. De gemeente had zich bij de start moeten realiseren dat Acato niet binnen de bestaande regels past en dat er dus maatwerk nodig was. Daarnaast heeft de gemeente onvoldoende voor ogen gehouden dat Acato een particulier initiatief is van vrijwilligers. Het initiatief is er bovendien juist gekomen omdat het bestaande aanbod deze kinderen geen oplossing bood. De gemeente heeft tot slot pas met de ouders gepraat, toen de gemeente een eind aan de gesprekken met Acato had gemaakt. De gemeente had dat veel eerder moeten doen. De ombudsman vindt dan ook dat de gemeente niet op een behoorlijke manier met de hulpvraag van Acato is omgegaan. Ook al ziet de gemeente dat deels anders.

 

Een of meer kavels?

Nissewaard 30 juni 2020

(dossier 8114)

In Nissewaard (Bernisse) wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld. De heer R. woont aan de rand van deze nieuwe wijk. Er is veel contact tussen hem en de gemeente in de aanloop naar de bouw. Onder meer zegt de gemeente de heer R. toe dat aangrenzend aan zijn perceel één kavel met één woning is gepland. Uiteindelijk beslist de gemeente echter dat er meer dan één kavel komt. De ombudsman onderzoekt zijn klacht hierover. De ombudsman vindt dat de gemeente wegens voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen of bijzondere omstandigheden kon terugkomen op de toezegging. De gemeente heeft de heer R. echter niet betrokken bij haar voornemen toch meer dan één kavel achter zijn perceel te plannen. Ook heeft ze niet bezien of de heer R. hierdoor schade leidt en of de gemeente daarvoor aansprakelijk is. Daardoor heeft de gemeente in strijd met het behoorlijkheidsvereiste betrouwbaarheid gehandeld.

Transparant en actief communiceren?

Rotterdam 4 februari 2020

(dossier 2242) De heer K. betrekt met zijn echtgenote een nieuw pand. Er blijkt een probleem te zijn met het aansluiten van het huisriool op het gemeenteriool. Dat leidt tot gerechtelijke procedures en verstoorde verhoudingen tussen de heer K. en de gemeente. Er blijkt ook communicatie te zijn geweest tussen de gemeente en derden. Daar dient de heer K. een klacht over in bij de ombudsman. Die onderzoekt de klacht. De gemeente heeft vragen beantwoord van derden. De gemeente moet alle vragen beantwoorden tenzij dit wettelijk niet mag. De klacht over de communicatie met derden is dus niet gegrond. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de gemeente de heer K. hierover actief had moeten informeren. Door dat niet te doen was de gemeente niet transparant. Uit de stukken komt bovendien naar voren dat de gemeente niet boven de partijen stond. De klacht van de heer K. is gegrond waar het gaat over de niet transparante en partijdige opstelling van de gemeente. De gemeente trekt hier lering uit en biedt excuses aan.

Geluidsoverlast aan de Schie

Rotterdam 3 januari 2020

(dossier 6188) De heer V. ervaart zware geluidsoverlast vanwege werkzaamheden bij de Schie, heel dicht bij zijn woning en zijn bedrijf. De overlast duurt lang, hindert de bedrijfsvoering en is een grote last voor het gezin. Hij vindt dat er te weinig is gedaan de overlast te beperken. Als hij dit aankaart wordt hij steeds doorverwezen, van de gemeente naar de provincie en van de provincie naar de aannemer. De ombudsman vindt dat de bij de werkzaamheden betrokken organisaties eerder en met elkaar het gesprek met de heer V. hadden moeten aangaan, opdat de overlast zoveel als mogelijk beperkt had kunnen worden. De ombudsman beveelt de gemeente aan voortaan vooraf met burgers die zware overlast van werkzaamheden zullen ervaren, in gesprek te gaan en de mogelijkheden die de burger ziet om de overlast binnen de perken te houden mee te nemen. Daar hoort ook compensatie bij.

Licht op maatwerk

Westvoorne 20 december 2019

(dossier 7215) Mevrouw S. heeft hinder van licht van een straatlantaarn pal voor haar woonkamerraam. Zij verneemt dat het technisch mogelijk is een halve kap te plaatsen die de lichtinval in haar kamer afschermt. De gemeente gaat niet in op haar verzoek zo’n kap te plaatsen en mevrouw S. dient hierover een klacht in bij de gemeentelijke ombudsman.

Uit onderzoek blijkt dat de gevraagde halve kap niet bestaat, maar wel een ‘afschermmodule-strip’ die kan helpen het licht meer te richten. De gemeente is bereid een dergelijke strip als pilot te plaatsen maar koppelt hier geen tijdstip of periode aan. De ombudsman vindt de klacht gegrond en de reactie van de gemeente te summier. Hij beveelt aan dat de gemeente de strip laat aanbrengen en bij de overgang naar de zomertijd op 29 maart 2020 met mevrouw S. te evalueren of dit middel de oplossing brengt.

 

Schuld gemist door KBR

Rotterdam 6 december 2019

(Dossier 3107). De heer M. heeft met hulp van de Kredietbank Rotterdam (KBR) in 3jaar  zijn schulden gesaneerd. Als het traject is afgerond blijken er echter toch nog oude schulden te zijn. De KBR sluit desondanks het traject af. De heer M. dient vanwege de restschulden een klacht in bij de ombudsman.

Na onderzoek van de ombudsman blijkt dat bij aanvang van het traject een aantal schulden wel bekend was maar niet meegenomen in de afbetalingen. Ook zijn in het traject administratieve aanpassingen niet doorgevoerd en is  door de KBR niet altijd adequaat gereageerd op incassobrieven. Vanwege deze fouten heeft de KBR naar oordeel van de ombudsman gehandeld in strijd met de behoorlijkheidsvereisten van ‘goede organisatie’, ‘professionaliteit’ en ‘maatwerk’. Aan dit oordeel zijn aanbevelingen verbonden die de ombudsman in de toekomst zal gebruiken als toetssteen.

De gemeente heeft naar aanleiding van het onderzoek besloten het resterende bedrag van de schuld van de heer M. voor zijn rekening te nemen.

Hoor en wederhoor als basiseis voor klachtbehandeling

Rotterdam 12 december 2019

De heer T. wil inspreken tijdens een vergadering van de gebiedscommissie Charlois. Hoe voelt zich voorafgaand en tijdens de vergadering onbehoorlijk bejegend door de voorzitter van de gebiedscommissie. Hij dient hierover 2 klachten in bij de gebiedscommissie. Haar klachtencommissie nodigt de voorzitter van de gebiedscommissie uit voor een hoorgesprek. Hij is verhinderd op het in de oproep voorgestelde tijdstip. Hierop besluit de klachtenadviescommissie af te zien van het hoorgesprek. Dat is reden voor de gebiedscommissie de eerste klacht van de heer T. niet-ontvankelijk te verklaren: wederhoor ontbreekt.

De ombudsman vindt ook dat wederhoor had moeten plaatsvinden. Dat moet namelijk altijd – heel bijzondere omstandigheden die er hier niet zijn daargelaten. Hoor en wederhoor is een belangrijk en in deze klacht essentieel uitgangspunt bij de behandeling. Dat is achterwege is gelaten, is geen reden om ‘dus’ de eerste klacht niet-ontvankelijk te verklaren. De voorzitter van de gebiedscommissie had opnieuw moeten worden uitgenodigd. En de gebiedscommissie moest uitleggen waarom ontbreken van wederhoor door de klachtencommissie er toe zou leiden dat de klacht van de heer T. niet ontvankelijk is.

Melding over een ‘verward persoon’

Capelle aan den IJssel 2 december 2019

(dossier 72690) Mevrouw A. wordt na meldingen over een op haar lijkende verwarde persoon op straat door handhavers van de gemeente aangesproken. Zij spreken haar aan en nemen haar mee naar een beschutte plek. Daar winnen zij deskundig advies in. In lijn met dat advies dragen zij mevrouw A. over aan de politie. Zij beletten haar in afwachting van de politie om het wijkcentrum te verlaten. Mevrouw A. vindt dat er geen aanleiding was haar aan te spreken, dat zij onfatsoenlijk is behandeld en onterecht is meegenomen. De ombudsman spreekt voor zijn onderzoek met mevrouw A. en de handhavers die haar meenamen. De ombudsman begrijpt dat de handhavers hiertoe aanleiding zagen, zij lijken volgens de regels te hebben gehandeld. Dat mevrouw A. daarbij onheus is bejegend, is niet vast te stellen. De verklaringen hierover lopen uiteen en er zijn geen anderen bij geweest. De ombudsman beveelt de gemeente aan voortaan een verslag te maken als een melding over een verwarde persoon wordt afgehandeld. De gemeente neemt deze aanbeveling over.

Teveel gevraagd!

Rotterdam 29 november 2019

(dossier 7077) Mevrouw P. is alleenstaande moeder en zij heeft een uitkering. De gemeente wil deze kunnen verhalen op de vader en stuurt daarover een brief aan mevrouw P. De gemeente gebruikt daarbij als kenmerk haar BSN nummer. Dat is in strijd met de huidige en eerdere privacy-wetgeving. Dat erkent de gemeente tijdens het onderzoek. De toon van de brief is dwingend. De gemeente wil weten wie destijds de geboorte van haar kind heeft aangegeven. Die informatie is niet nodig omdat de gemeente al weet wie de vader is. Verder vraagt de gemeente meteen toestemming voor DNA onderzoek. Dat is in een eerste verzoek om informatie niet behoorlijk. Een DNA onderzoek is een zwaar middel. Alleen de rechter kan iemand verplichten hieraan mee te werken. Dat staat niet in  de brief. Er staat wel in dat weigeren gevolgen kan hebben voor de uitkering. De gemeente zegt dat ze alleen zo volledig mogelijk wilde informeren maar zal de brief aanpassen. De ombudsman blijft vinden dat een zwaar middel als een DNA test niet in een eerste verzoek om informatie hoort te worden opgenomen en dat de brief in strekking en toon niet alleen informatief van aard was.

 

Over vergunningen, handhaving en openbaarheid…

Rotterdam 7 november 2019

(dossier 7273) De buurman van de heer S. heeft twee inritten en maakt reclame voor zijn bedrijf op een lichtmast. Volgens de heer S. zonder vergunning, hij wil dat de gemeente Rotterdam handhaaft. Die weigert dat voor de inritten omdat hiervoor een vergunning zou zijn afgegeven. De heer S. vraagt inzage,  die wordt afgewezen want hij moet dat via een Wob-verzoek doen. De heer S. is het hiermee niet eens: een besluit tot vergunningverlening is openbaar. Het moet zijn gepubliceerd en dus zonder procedures zijn in te zien. Tijdens het onderzoek door de gemeentelijke ombudsman blijkt dat er geen vergunning voor de uitritten is verleend. De eerste reactie van de gemeente dat er vergunning was verleend is dus onjuist. Gaande het ombudsmanonderzoek reageert de gemeente uiteindelijk wel inhoudelijk afdoende. Dat de heer S. eerst een Wob-verzoek moest indienen vindt de ombudsman overbodig. De gemeente werkt aan verbetering en dus verbindt de ombudsman geen aanbeveling aan zijn oordeel.

 

Over paal en perk

Rotterdam 13 september 2019

(dossier 8452) In de Kruidenbuurt wordt een aantal straten, het nodige groen en de verlichting hersteld. De heer D. is niet tevreden met het resultaat. Een laadpaal staat op een andere plaats dan was gezegd en er zit glas en puin in de voor het trapveld gebruikte grond. Hij klaagt bij de gemeente. Die gaat in op zijn klachten en voert onder meer extra grondreiniging uit op het veldje. De paal blijft bij nader inzien waar hij is. De ombudsman onderzoekt vervolgens de manier waarop de gemeente de klachten van de heer D. heeft behandeld. De gemeente is inhoudelijk op zijn klachten ingegaan en heeft daarbij geen onredelijke beslissingen genomen. Wel wordt de gemeente gevraagd de heer D. zoals eerder was toegezegd uit te nodigen voor een gesprek.

Onbehagen over haagbeuken

Krimpen aan den IJssel 7 oktober 2019

(dossier 4616) De gemeente Krimpen aan den IJssel snoeit een groenstrook achter de woning van de heer K. Zijn achterburen zijn daardoor hun groene uitzicht kwijt. De gemeente plant daarop haagbeuken aan maar die staan voor het raam van de heer K. Hij is niet gekend in deze oplossing en vindt dat de gemeente zijn belangen niet heeft meegewogen. Bovendien ziet de heer K. nu dat de achterburen een achteruitgang hebben aangelegd naar de groenstrook direct achter zijn huis. De ombudsman vindt dat de gemeente de bewoners beter had moeten informeren over de snoeiplannen en in overleg moet treden met alle betrokken bewoners voor een oplossing voor het groene uitzicht en de achteruitgang van de achterburen.

Vroeg de gemeente teveel van een burger bij tegenprestatie?

Rotterdam 9 augustus 2019

(dossier 7214) De heer T. ontvangt een bijstandsuitkering. Daarvoor moet hij een tegenprestatie leveren. Hij heeft gesprekken met zijn activeringscoach. Op grond daarvan worden een Plan van Aanpak en een Afsprakenplan gemaakt. De heer T. is ontevreden over de wijze waarop deze gesprekken gaan. Hij vindt bovendien dat de activeringscoach zich niet aan haar toezeggingen houdt.

Speelplaats of parkeerplein?

Capelle aan den IJssel 8 augustus 2019

(dossier 6468) Mevrouw K. woont in Capelle aan den IJssel. Voor haar woning liggen een trapveldje en een parkeerpleintje. Vanaf 2013 vragen buurtbewoners aan de gemeente om van het trapveldje een speelplaats te maken. In 2017 vragen ze daar weer om. De gemeente is bereid om aan dit verzoek mee te werken. Het lukt echter niet om een plan te bedenken dat aan de wensen van alle omwonenden tegemoet komt.

Over het verschil tussen resultaat en zorguren…

Rotterdam 1 augustus 2019

(dossier 5043) Mevrouw D. moet een eigen bijdrage betalen voor hulp (bereiding maaltijden). Die hulp wordt een aantal maal niet geleverd. Als mevrouw D. uitrekent hoeveel zij per uur aan de bereiding van de maaltijden zelf moet bijdragen is dat wel een erg hoog bedrag. De gemeente kijkt alleen naar het resultaat en rekent niet terug naar uren. Mevrouw D. vindt de hoogte van de bijdrage niet redelijk en wendt zich tot de gemeentelijke Ombudsman.

Driemaal is geen scheepsrecht?

Rotterdam 1 augustus 2019

(dossier 6036) De heer B. wil een 2-daags evenement organiseren, de ticketverkoop is gestart. De beoogde locatie beschikt niet over de juiste vergunningen, twee door de gemeente aangedragen alternatieven blijken uiteindelijk evenmin aan de Rotterdamse eisen te voldoen. Als dat duidelijk wordt is er geen tijd meer om een nieuwe locatie te vinden. Het evenement kan niet doorgaan en een financiële strop dreigt voor de heer B.

 

Te hard over de Stationsweg?

Westvoorne 8 juli 2019

(dossier 3953) De heer K. vermoedt dat op de Stationsweg vaak harder wordt gereden dan de toegestane 30 km/u. Hij vraagt de gemeente om extra borden. De gemeente wijst dit af, want uit haar metingen blijkt geen massale overtreding van de snelheid. Onderzoek door de gemeentelijke Ombudsman levert op dat de uitleg van de meetresultaten niet strookt met de richtlijnen. De meting is bovendien op een andere plaats gehouden. De gemeente zegt toe nieuwe metingen op de Stationsweg te doen en dan de situatie opnieuw te beoordelen.

Voortgang subsidieaanvraag gedwongen woningonderhoud

Rotterdam 14 mei 2019

(dossier 3688) De heer L. klaagt bij de ombudsman dat de gemeente niet reageert op zijn verzoeken om informatie rondom een subsidieaanvraag van de vereniging van Eigenaren. De subsidie is aangevraagd voor herstelwerkzaamheden aan de gevels van het pand op last van de gemeente.

Klachten van ondernemend echtpaar rondom een Participatiewet-uitkering

Nissewaard 7 mei 2019

(dossier 4805) De heer A. en mevrouw B. zijn gehuwd en wonen in de gemeente Nissewaard. Ze staan beide ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar hebben tijdelijk te weinig inkomen om van rond te komen. Ze vragen de gemeente om een bijstandsuitkering, maar de gemeente verwijst hen naar het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Er gaan een aantal dingen mis.

Klacht over plaatsing van een ondergrondse vuilcontainer

Rotterdam 1 april 2019

(dossier 5815) Op de stoep grenzend aan de achtertuin van de woning van de heer Z., staat een ondergrondse vuilcontainer. De heer Z. ervaart overlast van deze container. De heer Z. eist dat de gemeente vanwege de overlast de ondergrondse vuilcontainer verplaatst. Bij voorkeur naar de overkant van de straat.

De aannemer van de gemeente doet ook werkzaamheden voor particulieren

Rotterdam 21 maart 2019

(dossier 7520) De gemeente vervangt het riool in een deel van Hoogvliet. Verschillende nutsbedrijven maken van de gelegenheid gebruik om ook hun leidingen te vervangen. Mevrouw H. vindt het oneerlijk dat de aannemer van de gemeente voor buren een boom kapt. De aannemer deed dit volgens haar voor een krat bier en een doos ijs, terwijl het haar € 780 kost. Ook zou de aannemer voor anderen een gratis kolk hebben aangelegd. Mevrouw H. voelt zich ongelijk behandeld en dient een klacht in.

Misverstanden rondom huisbezoek door een toezichthouder van Stadsbeheer

Rotterdam 1 maart 2019

(dossier 1525) Een toezichthouder van Stadsbeheer legt een huisbezoek af aan het adres van de heer V na een klacht van een buurtbewoner. De heer V. is op dat moment niet aanwezig. Zijn 81-jarige moeder staat de toezichthouder te woord. Zij ervaart het gedrag van de wijkbeheerder als intimiderend.

Onderzoeksrapport ombudsman naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand door de heer R.

Rotterdam 20 december 2018

(Dossier 4131) de ombudsman heeft de melding van de heer R. over vermoedens van integriteitsschendingen door medewerkers van afdeling X. van de gemeente Rotterdam deels gegrond verklaard. De verschillende onderdelen van de melding hingen allen samen met het onderwerp belangenverstrengeling.

Klachten stichting Blick op onderwijs over gemeente Capelle aan den IJssel grotendeels terecht

Capelle aan den IJssel 4 december 2018

(dossier 4722) In een lang slepend conflict tussen de gemeente Capelle aan den IJssel en de stichting BLICK op onderwijs over de sluiting van de openbare basisschool aan de Hermitage heeft de gemeente fouten gemaakt. Klachten van de stichting over de gemeente zijn grotendeels terecht, oordeelt de gemeentelijke ombudsman. Ook de stichting gaat niet vrijuit: de slechte onderlinge communicatie valt beide partijen aan te rekenen.

“Hoge bomen vangen veel wind én van de wal in de sloot”

Hellevoetsluis 8 november 2018

(dossier 2016.662/2757) Mevrouw V. en 14 van haar buren uit de wijk De Kooistee in Hellevoetsluis klagen over de overlast van een aantal grote iepen. De bewoners vinden dat de bomen te dicht bij hun woningen staan en ze hebben overlast van langdurige schaduw en vogelpoep. Daarnaast vinden ze dat de gemeente beter onderhoud moet plegen aan de buitenruimte.

Hoe hoog wordt de eigen bijdrage voor het CAK?

Rotterdam 31 oktober 2018

(dossier 1506) Tijdens een keukentafelgesprek wordt afgesproken dat mevrouw T. huishoudelijke hulp krijgt. Na 4 maanden krijgt mevrouw T. een stapelnota van het CAK voor een bedrag van ruim 450 euro. Mevrouw J. vindt dat de Wmo-adviseur verkeerde informatie heeft gegeven en vraagt de gemeente de factuur te corrigeren.

Klem met een buitenlands kenteken

Rotterdam 26 oktober 2018

(dossier 3722)  Mevrouw S. woont in België en heeft een auto met Belgisch kenteken. Voor haar werk komt zij regelmatig in Rotterdam. Op een dag heeft ze een wielklem wegens openstaande parkeerboetes. Mevrouw S. geeft aan nooit een kennisgeving achter haar ruitenwissers te hebben aangetroffen. Ook heeft ze thuis geen naheffingsaanslag ontvangen.

Discussie over leges bouwplan

Rotterdam 28 september 2018

(dossier 2025) De heer B. benadert de ombudsman omdat hij ontevreden is dat hij een bedrag van € 100.355,- leges moet betalen voor de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een partycentrum. Een financieel adviseur debiteurenbeheer/incasso van de gemeente had hem een regeling aangeboden om in termijnen een bedrag van € 50.378,- te betalen.

Met een rolstoel over gemeentegrenzen

Rotterdam 25 september 2018

(dossier 1847) Mevrouw S. verhuist van Capelle aan den IJssel naar Rotterdam. Zij moet haar rolstoel achterlaten. Haar ergotherapeut vraagt de gemeente Rotterdam alvast om een rolstoel (melding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning), maar het duurt nog 3 maanden voor ze deze krijgt.

“Bureau Frontlijn zette mij onder druk om andere hulp te accepteren!”

Rotterdam 24 augustus 2018

(dossier 3243) Mevrouw G. is moeder van een meisje van 3 jaar oud. Mevrouw G. heeft tijdelijk geen geld om eten te kopen, nadat zij is bestolen door haar ex-vriend. Bureau Frontlijn regelt voor haar een pakket van de Voedselbank, maar laat het daar vervolgens niet bij.

Beslissing om Stichting C. te weren van keukentafelgesprek onvoldoende gemotiveerd

Rotterdam 8 augustus 2018

(dossier 200) Tussen de Stichting C., een centrum voor dagbesteding en de gemeente Rotterdam is verschil van mening over de rol die medewerkers van de Stichting kunnen hebben bij het keukentafelgesprek in het kader van een Wmo-melding. Medewerkers van Stichting C. kunnen volgens de gemeente niet als cliëntondersteuner fungeren omdat de Stichting zelf zorgverlener is. De gemeente vraagt C. ook niet meer over individuele cliënten te corresponderen.

Misleidende informatie over recht op parkeervergunning?

Rotterdam 26 juli 2018

(dossier 3357) Mevrouw M. vraagt een parkeervergunning aan voor haar nieuwe woning. Tot haar verbazing wordt de aanvraag afgewezen. Ze krijgt wel een tijdelijke parkeervergunning voor een jaar. Mevrouw M. vindt dat de gemeente misleidende informatie op haar website heeft.

Foutparkeerders voor garages en uitritten

Nissewaard 19 juli 2018

(Dossier 2699) De heer M. woont in Spijkenisse. De garage bij zijn woning ligt naast de ingang van de Dirk. Bezoekers van deze supermarkt parkeren regelmatig op de op/afrit voor zijn garage. Ook zijn buren hebben daar last van. Daardoor kunnen de heer M. en zijn buren niet meer in of uit hun garage of van hun perceel rijden.

“Ik wil een andere werkconsulent!”

Rotterdam 4 juni 2018

(dossier 1320) De heer B. klaagt dat zijn werkconsulent hem als een klein kind behandelt en meerdere malen heeft beledigd. Tijdens een afspraak moet hij ter plaatse direct een afsprakenplan ondertekenen. De werkconsulent zou ondeskundig zijn en geen enkel begrip hebben voor zijn medische situatie.

Bijzondere bijstand voor griffierechten komt te laat

Rotterdam 1 juni 2018

(dossier 2017.951-5900) De heer T. heeft een bijstandsuitkering en geen geld om het griffierecht voor 2 gerechtelijke procedures te betalen. De bijzondere bijstand die hij direct heeft aangevraagd wordt na ruim 4 maanden toegekend door de gemeente Rotterdam. De rechtbank kan niks meer voor de heer T. doen, omdat hij te laat is met betalen.

Zonder toestemming medische gegevens opgevraagd

Capelle aan den IJssel 28 mei 2018

(dossier 2016.1244/2322) Mevrouw E. vraagt voor haar 86-jarige moeder, mevrouw C., een rolstoel aan. Mevrouw E. heeft als mantelzorger een rolstoelfiets nodig om de rolstoel te kunnen duwen. De aanvraag voor een rolstoelfiets wordt afgewezen en de rolstoel laat bijna 2 jaar op zich wachten.

“Je hebt me laten stikken!”

Rotterdam 16 april 2018

(dossier 2836) De heer C. is ontevreden over zijn ervaringen met het wijkteam, dat hem zou ondersteunen.

Wijkteam doet twee keer onterecht een melding bij Veilig Thuis

Rotterdam 11 april 2018

(dossier 3500) Sinds 2015 is mevrouw R. met de gemeente Rotterdam in gesprek over de ondersteuning bij de opvoeding van haar kinderen. Eén van de klachten van mevrouw R. bij de ombudsman gaat over een melding van het wijkteam Beverwaard bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Tijdens het onderzoek naar deze klacht blijkt er een 2e melding te zijn gedaan.

Oneigenlijke druk om een proefplaatsingsovereenkomst te ondertekenen?

Nissewaard 11 april 2018

(dossier 1486) De heer O. ontvangt leenbijstand van de gemeente Nissewaard. Hij vindt een betaalde baan, maar het arbeidscontract blijkt een proefplaatsingsovereenkomst met behoud van uitkering. Hij voelt zich door de gemeente onterecht onder druk gezet om de overeenkomst te ondertekenen.

‘Bedreigen’ of terecht ‘informeren’ over mogelijke consequenties?

Rotterdam 9 april 2018

(dossier 2016.1595/2653) De heer C. vindt dat een consulent Werk hem en zijn vrouw onterecht heeft gewezen op hun verplichtingen en de eventuele gevolgen voor hun uitkering. Dit gebeurde tijdens een emotioneel telefoongesprek terwijl de vader van de heer C. ernstig ziek was.

Baliemedewerker 30 gezocht!

Rotterdam 15 maart 2018

(dossier 1701) Mevrouw S. gaat met een studente uit Japan mee naar een Stadswinkel , omdat ze haar een kamer verhuurt. Bij balie 30 gaat het mis. Mevrouw S. schrijft de ombudsman: ” Ik heb nog nooit zo’n vervelend gesprek gehad, het was gewoon niet mogelijk om met deze medewerker een fatsoenlijk en logisch gesprek te voeren.”  

Leuk!!! Een speelplaats…

Rotterdam 6 maart 2018

(dossier 2650*) Meerdere bewoners van de Rilland Bathstraat en de Ellewoutsdijkstraat ervaren overlast van kinderen en jongeren op speelplekken voor hun deur. Wat kan de gemeente daartegen doen? Zijn bewoners vooraf goed geïnformeerd toen zij hun woning kochten?

*2016.900/2650, 2016.849/2698, 2016.1128/2636, 161

Alsnog beide partners schuldenvrij na fouten Kredietbank

Rotterdam 22 december 2017

(dossier 2694) Mevrouw B. en de heer S. beginnen aan een traject schuldhulpverlening bij de Kredietbank van de gemeente Rotterdam. 70 maanden later (in oktober 2013) is mevrouw B. schuldenvrij, maar meneer S. niet. Hij zou zich niet aan de regels hebben gehouden.

Met welke argumenten wil de gemeente te veel betaalde ozb niet terug betalen?

Krimpen aan den IJssel 18 december 2017

(rapport 2677) Adviesbureau T. gaat er vanuit dat de gemeente teveel betaalde ozb over de jaren 2009 tot 2014 terugbetaalt. Het college van de gemeente Krimpen aan den IJssel weigert dat. Is de motivering voldoende?

Hoe bevalt het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de gemeente Nissewaard?

Nissewaard 11 december 2017

(dossier 2693) Mevrouw B. (87 jaar) uit Spijkenisse maakt gebruik van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) van de gemeente Nissewaard voor (para)medische afspraken. Het positieve effect van de behandeling wordt volgens haar teniet gedaan door de kwaliteit van het vervoer op de heen- en terugreis.

Een nieuw rijbewijs voor auto en motor in Nissewaard

Nissewaard 28 november 2017

(dossier 2017.140) Als de heer E. zijn nieuwe rijbewijs afhaalt, staat daar niet op vermeld dat hij ook op de motor mag rijden. De ambtenaar aan de balie ging ervan uit dat de heer E. alleen voor een nieuw rijbewijs een afspraak had gemaakt. De heer E. moet opnieuw een rijbewijs aanvragen en de gemeente rekent hem daarvoor opnieuw € 38,95.

Klacht over ‘gratis’ rioolaansluiting in Crooswijk

Rotterdam 24 november 2017

(dossier 2016.806/2759) De heer en mevrouw X. wordt geadviseerd om hun huisaansluiting op het nieuwe gemeenteriool te vernieuwen. Zij vragen de gemeente daarvoor een tegemoetkoming in de kosten. De gemeente weigert dit omdat hun woning niet in het Schutterskwartier staat en dus nooit op de nominatie heeft gestaan om gesloopt te worden. De heer en mevrouw X. zijn het hier niet mee eens.

De Rotterdammer wordt nog steeds bekeken!

Rotterdam 21 november 2017

(dossier 2016.916/2640)  Een interventieteam van de gemeente Rotterdam gaat op bezoek bij een appartement in eigendom van de heer S. De heer S. woont er zelf naast. De heer S. vindt het bezoek een onnodige inbreuk op zijn privacy. 5 weken later komt de gemeente weer op bezoek.

‘Geen telefoonnotities’

Hellevoetsluis 1 november 2017

(dossier 2016.960/2648) Mevrouw W. ontvangt een uitkering van de gemeente Hellevoetsluis, maar wil verhuizen naar Schiedam. Later zegt ze nooit te zijn verhuisd als ze wist dat de verhuiskostenvergoeding een lening was. Ze klaagt dat haar klantmanager haar onjuiste informatie heeft gegeven.

Onenigheid tussen mevrouw R. en het wijkteam

Rotterdam 22 september 2017

(dossier 2016.1629/2664) Mevrouw R. vraagt het wijkteam om een persoonsgebonden budget (PGB), zodat ze daarmee de psychomotorische therapie voor haar zoon S. kan betalen. Deze hulp komt echter niet van de grond, omdat het contact tussen mevrouw R. en het wijkteam vastloopt.

3 patiënten krijgen alsnog compensatie van de gemeente Rotterdam

Rotterdam 18 september 2017

(dossier 2016.832/2706) 3 patiënten van Delta Psychiatrisch Centrum zijn er klaar voor om weer zelfstandig te gaan wonen. De gemeente Rotterdam doet er langer over dan de wettelijke termijn van 8 weken om hun Wmo-melding af te handelen. Hierdoor maken zij extra kosten die de gemeente niet wil compenseren.

De ombudsman bemiddelt tussen stichting en gemeente

Rotterdam 15 september 2017

(dossier 2016.454) Tussen de stichting T. en de gemeente Rotterdam ontstaat discussie over het onderhoud van gebouwen op een nieuw stuk grond. De stichting komt naar de gemeentelijke ombudsman omdat het niet lukt om er met de gemeente uit te komen. Na een geslaagde bemiddeling ziet de ombudsman af van het schrijven van een rapport.

Klachtafhandeling na discussie bij laad- en losplaats voldoende gemotiveerd

Rotterdam 6 september 2017

(dossier 2016.202/2602) Tegenover de Albert Heijn aan de Argonautenweg in Rotterdam is een laad- en losplaats. De heer L. wil zijn auto op de 3e parkeerplaats zetten, maar wordt door stadswacht G. aangesproken dat hij er niet mag parkeren. De heer L. vindt dat door het optreden van de stadswachten een gevaarlijke situatie ontstond.

Bejegening en afhandeling van een Wmo-melding

Rotterdam 21 augustus 2017

(dossier 2016.504/2755) Een casemanager van het Havenziekenhuis en zorginstelling Aafje en de zoon van mevrouw S. proberen een reactie te krijgen van de gemeente op een Wmo-melding. Als dit lang duurt dient de zoon een klacht in bij de ombudsman.

Discussie aan de balie bij inschrijving op briefadres

Rotterdam 17 augustus 2017

(dossier 2015.1948/2707) Mevrouw T. wil zich inschrijven op een briefadres in Rotterdam. Aan de balie ontstaat een discussie. Mevrouw T. klaagt dat zij onheus is bejegend en dat de baliemedewerkster haar aanvraagformulier niet in ontvangst wilde nemen.

Klacht over bankafschriften voor het AOW-tegoed te laat afgehandeld

Rotterdam 17 augustus 2017

(dossier 2016.515/2751) Mevrouw D. vindt het niet nodig om opnieuw bankafschriften in te dienen voor een aanvraag van het AOW-tegoed. Zij dient een klacht in bij de gemeente Rotterdam. De gemeente reageert pas na 16 weken. De gemeente neemt de aanvraag voor het AOW-tegoed dan niet meer in behandeling, omdat de termijn is verstreken.

Re-integratie en de rechten van een uitkeringsgerechtigde

Rotterdam 26 juli 2017

(dossier 2016.811) De heer M. krijgt een plaatsingsovereenkomst voor een werkervaringsplaats bij Robedrijf voorgelegd. De ingangsdatum en de einddatum noch het aantal uur per week dat hij moet werken, zijn ingevuld op het contract dat de heer M. ter ondertekening krijgt aangeboden. Volgens de heer M. kan niet direct tekenen gevolgen hebben voor zijn uitkering.

Gemeente dicht tussen Kerst en Oud & Nieuw

Capelle aan den IJssel 26 juli 2017

(dossier 2016.470) Mevrouw B. belt op 28 december 2015 naar Sociale Zaken IJsselgemeenten. Zij krijgt in het telefonisch afwezigheidsbericht te horen dat het gemeentehuis en de balie Sociale Zaken gesloten zijn van 25 december 2015 tot 4 januari 2016. Mevrouw B. is het er niet mee eens dat zij gedurende 10 dagen de gemeente niet kan bereiken.

Informatie over gratis parkeervergunning voor mantelzorgers komt te laat

Rotterdam 24 juli 2017

(dossier 2015.2066) Mevrouw N. realiseert zich dat ze zich 3 maanden parkeerkosten had kunnen besparen, als ze maar geweten had van de nieuwe mantelzorgparkeervergunning. Daarom wil ze van de gemeente een tegemoetkoming. Daarnaast vindt mevrouw N. dat de gemeente te weinig rekening houdt met mensen die geen computer hebben.

Trillingen en te hard rijden in de Hoonaartstraat

Hellevoetsluis 20 juli 2017

(dossier 2015.306) De heer Z. woont in de Hoonaartstraat in Hellevoetsluis. Die straat ligt in een 30 km-zone. Een van zijn klachten is dat er te hard wordt gereden. Daarnaast ervaart de heer Z. overlast van trillingen door een verzakking in het wegdek.  Sinds 2010 correspondeert hij met de gemeente over de overlast die hij ervaart.

“U heeft afgezien van een eventueel recht op een dwangsom”

Nissewaard 18 juli 2017

(dossier 2016.346) De heer R. ontvangt een lager persoonsgebonden budget dan hij gewend was en dient een bezwaarschrift in. Het bezwaarschrift ontsnapt aan de aandacht van de gemeente Nissewaard. Hij belt de gemeente en een medewerkster vraagt of hij akkoord gaat met een andere startdatum voor de behandeltermijn.

Erkenning voor kwetsbare positie bij aanvraag sportrolstoel?

Rotterdam 12 juli 2017

(dossier 2015.1572) Mevrouw T. lijdt aan Multiple Sclerose. Zij vraagt de gemeente Rotterdam om een sportrolstoel op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mevrouw T. klaagt dat zij onheus wordt bejegend en haar gehele medische dossier moet laten inzien.

Geen stabiele schuldensituatie

Rotterdam 1 juni 2017

(dossier 2016.566) In 2013 klopt de heer G. aan bij de Kredietbank. Volgens de heer G. kreeg hij het advies zijn huis te verkopen en mocht hij pas weer terug komen als hij in een stabiele schuldensituatie verkeerde. De heer G. vindt dat achteraf een slecht advies. Volgens hem had dit anders gekund.

Dochter geeft onder dwang haar bankafschriften

Rotterdam 30 mei 2017

(dossier 2015.2026) De vader van mevrouw G. ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam. De gemeente denkt dat er sprake is van een financiële verstrengeling en wil daarom de bankafschriften van mevrouw G. zien. Mevrouw G. beschouwt dit als een inbreuk op haar privacy en verzet zich daartegen.

Overlast van een berk

Vlaardingen 26 mei 2017

(dossier 2016.1277) Mevrouw H. en de heer F. wonen naast elkaar. Achter hun tuinen staat een rijtje berken van de gemeente Vlaardingen. Van een van die berken ondervinden zij overlast. Zij doen een aantal voorstellen om een eind te maken aan de overlast, maar de gemeente gaat daarmee niet akkoord.

Een maatwerkvoorziening zonder overleg met Vereniging van Eigenaren

Rotterdam 17 mei 2017

(dossier 2016.862) Mevrouw P. is ‘cliënt’ in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Automatische deuropeners zijn een ‘maatwerkvoorziening’ voor haar. De openers zijn volgens de VvE door de gemeente aangebracht zonder toestemming en zonder voorafgaand overleg.

Bejegening rondom een sollicitatiegesprek

Rotterdam 11 mei 2017

(dossier 2016.1303) De heer T. ontvangt een bijstandsuitkering. Een sollicitatiegesprek verloopt anders dan hij had verwacht. Hij vraagt bedenktijd, maar de gemeente wil hem een maatregel opleggen. De heer T. benadert de ombudsman, omdat hij vindt dat hij onheus is bejegend.

Een schuur zonder vergunning

Rotterdam 9 mei 2017

(dossier 2016.792) De heer G. vraagt de gemeente Rotterdam of voor een schuur in zijn omgeving wel een vergunning is afgegeven. Dat blijkt niet zo te zijn zijn. De gemeente wil gaan handhaven, maar bedenkt zich. Het gaat volgens de gemeente om een geringe overtreding en de heer G. woont net te ver weg om belanghebbende te zijn….

Woonoverlast en onveiligheid in een straat in Rotterdam-Noord

Rotterdam 5 april 2017

(dossier 2015.394) Na de komst van een nieuwe buurman ervaren de heer D. en zijn gezin diverse vormen van overlast. De heer D. meldt de overlast bij de gemeente. De heer D. vindt dat de gemeente Rotterdam te weinig doet om het probleem aan te pakken. Hij en zijn gezin voelen zich nog steeds erg onveilig.

Geen mobiele snackwagen aan de Posthumalaan, wel een snackbar in containers?

Rotterdam 29 maart 2017

(dossier 2016.644) De heer K. vroeg een vergunning voor het plaatsen van een mobiele snackwagen aan de Posthumalaan in Rotterdam. Deze werd geweigerd in verband met ‘ontwikkelingen in het gebied’. Later ziet de heer K. dat er een snackbar is gevestigd in 2 containers op dezelfde locatie als hij voor ogen had. Wat is hier aan de hand?

“Dit is wel een bestuursorgaan dat onaangekondigd naar binnen komt lopen!”

Rotterdam 22 maart 2017

(dossier 2016.290) Na een bezoek van een inspecteur van DCMR aan zijn bedrijf krijgt de heer K. geen controleverslag. Klopt dat wel? Als hij zelf op onderzoek uitgaat en het verslag daardoor alsnog krijgt, blijken er fouten in te staan en lijkt het na vaststelling te zijn gewijzigd. Een gesprek met de inspecteur heeft niet het gewenste effect.

“Waarom stelt de gemeente mij zoveel vragen?”

Rotterdam 4 januari 2017

(dossier 2015.611) Mevrouw L. heeft sinds 1994 een indicatie voor individueel vervoer. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels. Mevrouw L. vindt dat de Wmo-adviseur tijdens een huisbezoek veel te veel vragen aan haar stelt, die bovendien niet relevant zijn.

De gemeente had mijn onderneming moeten steunen

Rotterdam 29 december 2016

(dossier 2015.1731) De heer L. begint in 2009 een fietsenzaak op Katendrecht, op dat moment een economisch stimuleringsgebied. De gemeente komt niet in actie tegen de vestiging van een concurrent. L. vraagt daarom huurverlaging, wat de gemeente weigert. L. voelt zich in de steek gelaten.

Gemeente belooft beter toezicht op verstrekking Rotterdams taxikeurmerk

Rotterdam 19 december 2016

(dossier 2016.131) Een Rotterdamse taxichauffeur, die na 54 jaar zijn beroep niet meer mocht uitoefenen omdat hij niet slaagde voor de test ‘Ken je stad’, heeft terecht geklaagd over de manier waarop de gemeente Rotterdam zijn klachten over de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT) heeft behandeld.

Parkeren Crimpenhof

Krimpen aan den IJssel 15 december 2016

(dossier 2016.527) Winkeliers van winkelcentrum Crimpenhof in Krimpen aan den IJssel betalen de gemeente voor een parkeervergunning. De heer O. constateert dat dit is gebaseerd op een ongeldig uitvoeringsbesluit. De gemeente erkent dit en betaalt de winkeliers hun geld terug. Dan is het wachten op een nieuw besluit, maar dat komt niet.

Vorming fotografenpool

Rotterdam 14 december 2016

(dossier 2014.1729) De heer P. verricht als fotograaf al 24 jaar opdrachten voor de gemeente Rotterdam. Hij doet dit op freelancebasis net als 80 andere fotografen. Per 1 september 2014 werkt de gemeente opeens met een gesloten pool van 15 fotografen. De heer P. maakt hier geen deel van uit en krijgt geen opdrachten meer.

Betaalautomaten in de Museumparkgarage

Rotterdam 23 november 2016

(dossier 2016.118) Na een bezoek aan het Erasmus Medisch Centrum probeert mevrouw B. haar parkeerticket af te rekenen. Dat lukt haar niet. De betaalautomaten weigeren dienst of zijn moeilijk te vinden. Bij de uitrit zijn twee knoppen, maar welke is van de beheerder?

Let op: uw Vervoer op Maatpas verloopt!

Rotterdam 3 november 2016

(dossier 2015.1331) Mevrouw K. is afhankelijk van een rolstoel en maakt gebruik van Vervoer op Maat. Op een dag moet zij naar een uitvaart en komt zij er achter dat haar Vervoer op Maatpas enkele dagen daarvoor is verlopen. Ze vindt dat de gemeente haar taxikosten moet vergoeden.

Parkeerdruk in het Liskwartier

Rotterdam 1 november 2016

(dossier 2015.1084) Er is vaak geen parkeerplek als de heer G. uit zijn werk komt. De gemeente Rotterdam adviseert de heer G. om zijn auto in een naburige sector te parkeren. De heer G. voelt zich niet serieus genomen.

Handboek Werk en Inkomen openbaar?

Rotterdam 18 oktober 2016

(dossier 2015.1584) Het Handboek Werk en Inkomen is voor Rotterdammers niet via de website van de gemeente te raadplegen. Mevrouw W. vindt dit een rare situatie. Rotterdam gebruikt een modelhandboek dat aangeboden wordt door de stichting Stimulansz.

“Re-integratie ten koste van huidige baan?”

Vlaardingen 26 september 2016

(dossier 2015.540) De heer H. is werkzoekend en ontvangt leenbijstand. Mag hij onder druk gezet worden om een parttime baan op te zeggen voor een kortdurende fulltime baan?

Klachten van ondernemer over gemeente Spijkenisse (Nissewaard) na gedwongen vertrek

Nissewaard 17 oktober 2016

(dossier 2013.934) De voormalige gemeente Spijkenisse geeft de heer D. bijstand en een lening om een bedrijf te starten. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) doet in opdracht van de gemeente onderzoek. Het IMK schrijft dat de beoogde locatie past binnen het bestemmingsplan. Dit blijkt achteraf niet zo te zijn.

“De gemeente is onverwacht en onterecht gestopt met het betalen van mijn gasrekeningen”

Rotterdam 12 oktober 2016

(dossier 2015.96) De heer J. ontvangt, na 2,5 jaar niets te hebben gehoord, de ene gasrekening na de ander. De gemeente Rotterdam zorgde hier toch voor? De gemeente had beloofd om de extra kosten van een gastank te betalen.

Toezeggingen over ‘historiserende’ klinkers?

Rotterdam 5 oktober 2016

(dossier 2014.1483) De heer H. meent dat de gemeente toezeggingen aan de bewoners van de Mathenesserdijk, ten aanzien van  de herinrichting, niet is nagekomen. Voor de ombudsman staat niet vast dat de gemeente een bindende toezegging heeft gedaan. De gemeente had moeten zorgen voor vindbare verslagen (deugdelijke archivering).

 

Besluit tot verkoop gemeentegrond ingetrokken na bezwaren buren

Westvoorne 4 oktober 2016

(dossier 2015.1195) De gemeente wil de heer T. in principe een stuk grond verkopen, maar de buren maken bezwaar. Als de buren niet in overleg willen, ziet de gemeente af van verkoop. De heer T. vindt dat niet kunnen en benadert de ombudsman.

Te lang radiostilte over nieuwe regeling

Rotterdam 19 augustus 2016

(dossier 2015.610) Op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) ontving mevrouw M. een algemene tegemoetkoming en een korting van 33% op de eigen bijdrage. Die kan aan het eind van een kalenderjaar worden aangevraagd bij het CAK.

Privacy van Rotterdamse thuisonderwijs-kinderen en hun ouders geschonden

Rotterdam 13 juli 2016

(dossier 2015.1413 + bijlage raadsbrief Nieuw beleid vrijstelling 5 onder b) Sinds jaar en dag geeft een aantal ouders in Nederland zelf onderwijs aan hun kinderen, meestal in verband met een religieuze overtuiging of levensbeschouwing. De ouders moeten een kennisgeving aan de gemeente sturen. De gemeente bekijkt dan of er sprake is van schoolverzuim. Rotterdam heeft begin 2015 het beleid veranderd. De gemeente vindt thuisonderwijs in Rotterdam onnodig en onwenselijk.

Wie heeft de regie bij gedoe tussen buren?

Westvoorne 8 juli 2016

(dossiernummer 2014.757) De familie G. woont sinds 2004 in Oostvoorne. In de zomer van 2009 komt de familie B. naast hen  wonen. De familie B. runt een logeerhuis voor kinderen met een beperking en organiseert voor deze kinderen paardrijactiviteiten. Volgens de gemeente gaat het hier om kleinschalige bedrijvigheid die binnen het bestemmingsplan toegestaan is.

“Na 2 maanden zou ik worden bemiddeld naar een betaalde baan.”

Rotterdam 9 juni 2016

(dossier 2015.178) De heer N. ontvangt een bijstandsuitkering en wil graag een betaalde baan. Omdat hij al geruime tijd zonder werk zit, begint hij op aangeven van de gemeente Rotterdam op een werkervaringsplaats bij Magis010.

Informatie over vergunning RiF010 en over rol gemeente.

Rotterdam 8 juni 2016

(dossier 2015.440) De heren H. en H. klagen dat de gemeente onvoldoende informatie verstrekt over de vergunningverlening aan RiF010 en onvoldoende luistert naar de omwonenden. Hun belangen worden onvoldoende mee gewogen. Twitterberichten van een betrokken ambtenaar wekken de schijn van partijdigheid.

Gemeente glijdt uit bij aanvraag omgevingsvergunning

Rotterdam 8 juni 2016

(dossier 2015.1380) De heren C. en M. klagen dat de gemeente een vergunning heeft verleend die in strijd is met de eigen regels van de gemeente.

Herinrichting Ammersooiseplein

Rotterdam 3 juni 2016

(dossier 2015.1008) De heer B. heeft een gehandicaptenparkeerplaats op het Ammersooiseplein. Tijdens werkzaamheden voor een herinrichting is zijn parkeerplaats ineens verdwenen.

Vergeet de buren niet!

Rotterdam 31 mei 2016

(dossier 2015.230) Pas nadat het definitieve ontwerp voor het Timmerhuis klaar is, organiseert de gemeente een klankbordgroep voor omwonenden. Zij vragen zich af waarom ze zo laat betrokken zijn.

Onredelijke eisen en gebrek aan maatwerk

Rotterdam 30 mei 2016

(dossier 2015.456) Mevrouw G. klaagt dat het cluster Werk en Inkomen onredelijke eisen stelt en gericht is op fouten, terwijl zij stage loopt en kans heeft op een baan.

Klachten over herinrichting Dansenbuurt

Capelle aan den IJssel 23 mei 2016

(dossier 2015.846) Bewoners van de Dansenbuurt-Zuid klagen dat de gemeente hen schoffeert bij de herinrichting van hun straat en hun voorstellen als niet ter zake doende wegzet.

Beoordelingsfouten en onheuse bejegening uitkeringsgerechtigde

Rotterdam 23 mei 2016

(dossier 2014.1401) De heer J. klaagt dat medewerkers van het cluster Werk en Inkomen hem zo tegen werken dat hij zijn opleiding niet kan afronden.

Parkeeroverlast, een bewonersenquête en klachten in de wijk Veerse Heuvel

Rotterdam 13 mei 2016

(dossier 2013.1002 + bijlage parkeertellingen) De heer D. en E. klagen namens de bewonerscommissie van de laagbouw dat zij aan het lijntje zijn gehouden door de deelgemeente Prins Alexander. Zonder overleg is volgens hen een, bovendien ondeugdelijk uitgevoerde, enquête gehouden.

Onvolledige informatie over ‘bestemming’ pand

Vlaardingen 26 april 2016

(dossier 2015.895) De heer P. koopt een pand in de gemeente Vlaardingen dat al jaren als winkel wordt gebruikt. Volgens het bestemmingsplan Stadshart kan hij het pand voor detailhandel gebruiken, maar voor de zekerheid informeerde hij voor de koop bij de gemeente. Toch gaat het daarna mis.

Betaald parkeren op Katendrecht

Rotterdam 17 februari 2016

(dossier 2015.1027) De heer B. klaagt namens meerdere bewoners van het Laakkwartier. Hij stelt dat de invoering van betaald parkeren gebeurt op oneigenlijke gronden. De invoering zou de bewoners financieel ernstig benadelen.

Problemen rondom Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning

Rotterdam 12 februari 2016

(dossier 2015.1534) De heer T. is 83 jaar en ernstig hulpbehoevend. Zijn vrouw raakt overbelast. De WMO-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning verloopt, maar de gemeente wijst het klemmende verzoek om herindicatie af.

“Een textielcontainer? Niet in onze straat!”

Westvoorne 26 januari 2016

(dossier 2015.144) De heer S. klaagt, mede namens 14 andere bewoners, dat de gemeente eerst had moeten overleggen toen zij een textielcontainer plaatste in de straat.

Voor eerdere onderzoeken klik hier

Klacht over de gemeente?

Lees eerst de toelichting

Ja
Nee

Heeft u al bij de gemeente geklaagd?

Ja
Nee

De ombudsman kan uw klacht niet behandelen

Toelichting

Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden?

Ja
Nee

Dien eerst uw klacht in bij de gemeente

Toelichting

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Is de reactietermijn verlopen?

Ja
Nee

Dien uw klacht in bij de ombudsman

Online klachtenformulier

Nog even geduld

Toelichting